ปรับหน้าดินและลงปุ๋ยในแปลงพื้นที่โซน ตำบลช้างใหญ่

👩🏻‍🌾✌🏻สพอ.บางไทร🥒🥦👩‍🌾
วันที่ 22 มกราคม 2564 นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร มอบหมายให้ นางสาวพิรุณรัตน์ จิตรทศ/นางสาวภัทราภรณ์ กาญจนเลขา/นางสาวสุดารัตน์ วงศ์ศิลา
นักพัฒนาต้นแบบ (นพต.) โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “ โคก หนอง นา โมเดล”
แปลงโซน (:)ตำบลช้างใหญ่ หมู่ที่ (1),(2)อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กิจกรรมที่ดำเนินการ :
– จัดเตรียมการดำเนินงานโครงการกิจกรรมน้อมนำตามพระราชดำริฯ(ระยะที่2)ต่อเนื่องสร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือนโซน บ้าน(ช้างใหญ่)เพื่อจัดเตรียมลงแปลงเพาะปลูกพืช ผัก สวนครัว
– ตกแต่ง ปรับหน้าดิน ลงปุ๋ยในแปลงดินเพื่อรอปลูกพืชผัก สวนครัว ต่างๆเช่น พริก มะเขือ แตงกวา บวบ ฟักทอง พืชตะกูลถั่ว อื่นๆ
ผลการดำเนินงาน : – ได้ผักปลอดสารพิษมีคุณภาพ
– นำมาเป็นอาหาร แจกจ่าย จำหน่าย

(Visited 3 times, 1 visits today)