นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบลงพื้นที่แปลงโซนตำบลเชียงรากน้อย

🥒🪵🍃สพอ.บางไทร🥬🌽🧅
วันที่ 21 มกราคม 2564 นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร มอบหมายให้
นางสาวสุดารัตน์ วงศ์ศิลา
นักพัฒนาต้นแบบ (นพต.) โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “ โคก หนอง นา โมเดล”
แปลงโซน (:)ตำบลเชียงรากน้อย หมู่ที่ (2)อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กิจกรรมที่ดำเนินการ :
– ดูแลพืชผักสวนครัวที่อยู่ในแปลง ลดน้ำต้นไม้
-เก็บฟางบริเวณนาที่เกี่ยวไปแล้วมาพักไว้ เพื่อเตรียมไว้ห่มดินก่อนจะมีการปรับพื้นที่เข้าสู่รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล
ผลการดำเนินงาน :
-รอผลผลิต
-เก็บผลไม้มารับประทาน

(Visited 1 times, 1 visits today)