นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบปลูกผักสวนครัว พื้นที่ตำบล กกแก้วบรูพา

สพอ.บางไทร
วันที่ 22มกราคม 2564 นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร มอบหมายนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
พื้นที่โซน : ตำบลกกแก้วบรูพา
ลงพื้นที่เพื่อ :ปลูกผักสวนครัวและดูแลผักที่ปลูกรดน้ำผัก
ณ แปลงพื้นที่ : นางนฤภร อนันตพงษ์ หมู่ที่4ตำบล บางพลี อำเภอ บางไทร จังหวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โซน:ตำบลกกแก้วบรูพา,ตำบลไม้ตรา,ตำบลโคกช้าง

(Visited 8 times, 1 visits today)