กิจกรรมดูแลพืชผักสวนครัว แปลงโซนตำบล ห่อหมก

🥬 สพอ.บางไทร 🥬
วันที่ 22 มกราคม 2564 นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร มอบหมายให้
นักพัฒนาต้นแบบ (นพต.) โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “ โคก หนอง นา โมเดล”
แปลงโซน ตำบลห่อหมก หมู่ที่ 1 อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กิจกรรมที่ดำเนินการ
– ดูแลพืชผักสวนครัวที่อยู่ในแปลง ลดน้ำต้นไม้
– ดูความคืบหน้า จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง
ผลการดำเนินงาน :
-รอผลผลิต
-จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงยังไม่เปลี่ยนสี

(Visited 3 times, 1 visits today)