สำรวจพื้นที่โซนตำบลบางพลี

สพอ.บางไทร
วันที่ 18 มกราคม 2564 นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร มอบหมายนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
พื้นที่โซน : ตำบล บางพลี
ลงพื้นที่เพื่อ :- สำรวจพื้นที่รอบแปลง
– ดูแลแปลงพืชผักสวนครัว
เพื่อในการจัดเตรียมสู่แปลงรูปแบบโคกหนอง นาโมเดล
ณ แปลงพื้นที่ : นาย ชูชีพ วงษ์อำไพ หมู่ที่5 ตำบล บางพลี อำเภอ บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 7 times, 1 visits today)