นักพัฒนาต้นแบบลงพื้นที่ตำบลช้างใหญ่ ร่วมหารือวางแผนและจัดเตรียมการดำเนินงานโครงการกิจกรรมน้อมนำตามพระราชดำริฯ

👩🏻‍🌾✌🏻สพอ.บางไทร
วันที่ 18 มกราคม 2564 นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร มอบหมายให้ นางสาวพิรุณรัตน์ จิตรทศ/นางสาวภัทราภรณ์ กาญจนเลขา/นางสาวสุดารัตน์ วงศ์ศิลา
นักพัฒนาต้นแบบ (นพต.) โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “ โคก หนอง นา โมเดล”
แปลงโซน (:)ตำบลช้างใหญ่ หมู่ที่ (1),(2)อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กิจกรรมที่ดำเนินการ :
– ร่วมหารือวางแผนและจัดเตรียมการดำเนินงานโครงการกิจกรรมน้อมนำตามพระราชดำริฯ(ระยะที่2)สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือนโซน บ้านราชคราม(ช้างใหญ่)เพื่อจัดเตรียมลงแปลงเพื่อเข้าประกวดและลงแปลงพื้นที่เพื่อปรับเตรียมความพร้อมสู่ โึคกหนองนาโมเดล
-สำรวจต้นไม้ พืช ผัก ของแปลงนา
ผลการดำเนินงาน :
– รวมกลุ่มรวมพลังสานสามัคคีปลูกพืชผักสวนครัวไร้สารเคมี ตามวิถีชุมชน(ปลูกพืชปลูกผักปลูกรักธรรมชาติ)ได้ผักปลอดสารพิษมีคุณภาพ
– นำมาเป็นอาหาร แจกจ่าย จำหน่าย

(Visited 20 times, 1 visits today)