การลงพื้นที่ของนักพัฒนาต้นแบบ แปลงโซน ตำบล ช้างน้อย,กระแชง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สพอ.บางไทร
วันที่ 14 มกราคม 2564 นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร มอบหมายนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่
“โคก หนอง นา โมเดล”
พื้นที่โซน : ตำบลช้างน้อย กระเเชง
ลงพื้นที่เพื่อ : – ลงสำรวจพื้นที่พร้อมทั้ง วัดพื้นที่แปลงผ่านแอปพลิเคชัน ling
– ปั้นดินเพื่อดูคุณภาพและชนิดของดิน (ดินเหนียว)
เพื่อในการจัดเตรียมสู่แปลงรูปแบบโคกหนอง นาโมเดล
ณ แปลงพื้นที่ : นาย นรงค์ ชมวงษ์ หมู่ 5 ต.ช้างน้อย
อำเภอ บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 2 times, 1 visits today)