นายกิจจา ทองแดงพัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนางสาวอรุณวดี พันธุ์เอี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล ในพื้นที่ นิคม เกษตรกรรม ทหารผ่านศึกอำเภอบางไทร

วันที่ 6 มกราคม 2564
นายกิจจา ทองแดงพัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนางสาวอรุณวดี พันธุ์เอี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางสาวอัญชลี เฉลยรัตน์พัฒนาการอำเภอพระนครศรีอยุธยา และนักวิชาการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล ในพื้นที่ นิคม เกษตรกรรม ทหารผ่านศึกอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนาย สันติราษฎร์ ศิริขันธ์ หัวหน้านิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึก อำเภอบางไทร นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทรและ ร้อยตรีชัยพรชำนาญ ที่ปรึกษาโครงการฯ โคกหนองนาอำเภอบางไทร ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมสถานที่

(Visited 120 times, 1 visits today)