นางฉัตรมณี ส้มฉุน

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอบางไทรสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา