สื่อประชาสัมพันธ์

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านปลักแรด หมู่ 5 ตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านพันเสา หมู่ที่ 3 ตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านบางแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านหนองกุลา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านหล่ายมือสี หมู่ที่ 6 ตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านหล่ายโพธิ์ หมู่ที่ 7 ตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อทอง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านหนองบัวนา หมู่ที่ 10 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

(Visited 369 times, 1 visits today)