วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ

วิสัยทัศน์

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

พันธกิจ

1.พัฒนาระบบกลไกการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้การพึ่งตนเอง
2.พัฒนาการบริหารจัดการชุมชนให้พึ่งตนเองได้
3.สร้างระบบกลไกและกิจกรรมทางเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.พัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง และบุคลากรมีอุดมการณ์ในงานพัฒนาชุมชนและเชี่ยวชาญการทำงานเชิงบูรณาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์

1.สร้างสรรค์ชุมชนให้พึ่งตนเอง
2.ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัว
3.เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
4.เสริมสร้างองค์กรให้มีสมรรถนะสูง

(Visited 403 times, 1 visits today)