☁พช.บางพลี ดำเนินการประชุมรับรองผลการสำรวจข้อมูลครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ในระบบ TPMAP ระดับอำเภอ⚡️

เข้าชม 15 ครั้ง

🌟วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565
เวลา 13.00 น.

✨นายสมศักดิ์ แก้วเสนา นายอำเภอบางพลี พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (ศจพ.อ.)
ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ได้จัดประชุมคณะทำงานบริหารศูนย์การปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 1/2565 เพื่อสรุปและรับรองผลการสำรวจข้อมูลครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ในระบบ TPMAP
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบางพลี ชั้น 3 อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

🌸การประชุมในวันนี้ ได้มีการรายงานความคืบหน้าการสำรวจ/ตรวจสอบข้อมูลครัวเรือนเป้าหมาย และสรุปผลการดำเนินการสำรวจข้อมูลครัวเรือนยากจนที่ตกเกณฑ์ในระบบ TPMAP และรับรองข้อมูลครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ในระดับอำเภอ

🎊ซึ่งอำเภอบางพลี มีครัวเรือนเป้าหมาย จำนวน 959 ครัวเรือน และคนเป้าหมาย จำนวน 1,313 คน

💫ผลการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลครัวเรือนในระบบ TPMAP ของทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนฯ ระดับตำบล สรุปครัวเรือนเป้าหมายที่ตกเกณฑ์ จำนวน 25 ครัวเรือน จำแนกเป็น 3 มิติ ดังนี้

1. มิติด้านรายได้ 22 ครัวเรือน
2. มิติด้านการศึกษา 2 ครัวเรือน
3. มิติด้านที่อยู่อาศัย 1 ครัวเรือน

☘️โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบและรับรองข้อมูลครัวเรือนเป้าหมายฯ

❤️ทั้งนี้ อำเภอบางพลีได้แต่งตั้งทีมพี่เลี้ยง ในระดับตำบล เพื่อดำเนินโครงการฝึกอาชีพ และเตรียมจัดทำแผนพัฒนาครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ในลำดับขั้นตอนต่อไป

😷 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางพลี ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด ตามประกาศจังหวัดสมุทรปราการ

🌸 บางพลี : ร่วมบุญบัวหลวง หวานมะม่วงน้ำดอกไม้ ไหว้หลวงพ่อโตศักดิ์สิทธิ์ ยอดปลาสลิดบางพลี ผ่องปฐพีสุวรรณภูมิ

📷ภาพถ่าย 📝 ข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
#Changeforgood
#ขจัดความยากจน
#พัฒนาคนทุกช่วงวัย
#TPMAP
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs

(Visited 15 times, 1 visits today)