☁พช.บางพลี ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่าย OTOP อำเภอบางพลี ประสานภาคเอกชน ขับเคลื่อนตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้

เข้าชม 23 ครั้ง

🌈พช.บางพลี  ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่าย OTOP อำเภอบางพลี ประสานภาคเอกชน ขับเคลื่อนตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้  🎊

💫วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564

⭐ นางสาวยุคลพร  เขียวม่วง พัฒนาการอำเภอบางพลี ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) อำเภอบางพลี นำโดย นางนันธพันธ์ ธนาศุภวัฒน์ ประธานคณะกรรมการเครือข่ายฯ ประสานภาคเอกชน ห้าง Big C สาขาบางพลี ในการวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้อำเภอบางพลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายสินค้าแก่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มอาชีพสัมมาชีพ ผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีศักยภาพ แต่ขาดช่องทางและโอกาสในการจำหน่าย ตลอดจนสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์ในการจำหน่ายสินค้าให้กับสัมมาชีพชุมชน เกษตรกร ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ โดยกำหนดแผนการดำเนินการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ไตรมาส 1-2 จำนวน 6 ครั้ง เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564

💙  ในการประสานงานครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณทวีศักดิ์ พรหมหนู ผู้จัดการทั่วไป ห้างสรรพสินค้า Big C สาขาบางพลี ในการประสานขอใช้พื้นที่ดำเนินโครงการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ และให้คำแนะนำในการจำหน่ายสินค้าเพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้ในเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน

😷 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางพลี ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด ตามประกาศจังหวัดสมุทรปราการ

🌸 บางพลี : ร่วมบุญบัวหลวง หวานมะม่วงน้ำดอกไม้ ไหว้หลวงพ่อโตศักดิ์สิทธิ์ ยอดปลาสลิดบางพลี ผ่องปฐพีสุวรรณภูมิ

📷ภาพถ่าย 📝 ข่าว  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
# โคก หนอง นา โมเดล
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD

(Visited 23 times, 1 visits today)