นางสาวยุคลพร เขียวม่วง

พัฒนาการอำเภอบางพลี

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565