2 เมษายน 2562 สพอ.บางแพ ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบท(ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ วัดบางลี่เจริญธรรม ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี