สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางแพและคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับตำบลเข้าร่วมอบรม การดำเนินงานสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดราชบุรี