ประวัติความเป็นมา

กรณีที่ได้ชื่อว่า “บางแพ” มีการเล่าขานสืบต่อกันมาว่าเมื่อสมัยก่อนท้องที่ของตำบลบางแพ เป็นที่ราบลุ่มจนจรดชายทะเล พื้นที่ทั่วไปเต็มไปด้วยป่าพง ป่ากก มีผู้คนอาศัยอยู่น้อย เมื่อถึงฤดูน้ำหลากจะมีประชาชนไปตัดไม้ในป่า นำมาผูกเป็นแพ ล่องมาตามแม่น้ำแม่กลอง และล่องมาตามคลองตาคต การเดินทางต้องจอดพักแพบริเวณตำบลบางแพปัจจุบันนี้ ต่อมามีผู้คนมาสร้างบ้านเรือนอยู่อาศัยมากขึ้น ก่อให้เกิดเป็นชุมชนขนาดใหญ่ จึงเรียกชุมชนนี้ว่า “บางแพ” เมื่อมีการจัดการปกครองจึงตั้งเป็นชื่อตำบล

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอบางแพแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 7 ตำบล 65 หมู่บ้าน

1. บางแพ   (Bang Phae)
2. วังเย็น   (Wang Yen)
3. หัวโพ   (Hua Pho)
4. วัดแก้ว   (Wat Kaeo)
5. ดอนใหญ่   (Don Yai)
6. ดอนคา   (Don Kha)
7. โพหัก   (Pho Hak)

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอบางแพประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลบางแพ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางแพและตำบลวังเย็นทั้งตำบล
  • เทศบาลตำบลโพหัก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพหักทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหัวโพทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลวัดแก้ว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวัดแก้วทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนใหญ่ทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนคาทั้งตำบล
(Visited 2,174 times, 1 visits today)