เตรียมสถานที่โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง โ

เข้าชม 26 ครั้ง

🌴ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางแพ🌴

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. นางสาวเมธิดา หิรัญบูรณะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการพัฒนาการอำเภอบางแพ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางแพ ลงพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านแหลมทอง ตำบลหัวโพ อำเภอบางแพ เพื่อเตรียมสถานที่ในการจัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดสามารถของผู้นำชุมชนให้สามารถบูรณาการงานพัฒนาชุมชน นำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้และเพื่อใช้พลังชุมชนสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน ในภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยกลุ่มเป้าหมายคือผู้นำชุมชนที่เป็นแกนหลักสำคัญ 15 คน ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนองค์กรท้องถิ่น ผู้นำ อช. อช. อถล. ครัวเรือน โคก หนอง นา องค์กรสตรี ศอช.ต. ผู้แทนจากเครือข่ายกองทุนชุมชน อสม. เกษตร ฯลฯ
ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางแพ ได้กำหนดวันทำกิจกรรมในเบื้องต้น ช่วงกลางเดือนมีนาคม 2564 โดยใช้เวลา 3 วัน ตามแผนโครงการฯ

📸ประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางแพ📸

(Visited 26 times, 1 visits today)