วันที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. อำเภอบางแพ ประชุมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอ

เข้าชม 38 ครั้ง

วันที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. อำเภอบางแพ ประชุมเครื่อข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอ โดยมีวาระการประชุมคือ

  1. เรื่องการสนับสนุนเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน
  2. โครงการประชารัฐ 200,000 บาท
  3. การเสียภาษีของกองทุน
  4. การประชุมเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
  5. การขอข้อมูลกองทุนหมู่บ้านและข้อมูลกลุ่ม/องค์กร
  6. การปิดงบดุลกองทุนหมู่บ้านประจำปี
(Visited 38 times, 1 visits today)