ศจพ.อ.บางปะกง จัดประชุมเพื่อพิจารณารับรองข้อมูลบุคคลหรือครัวเรือนเป้าหมายการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับอำเภอ

สพอ.บางปะกงประชุมเพื่อรับรองข้อมูลบุคคลหรือครัวเรือนเป้าหมายการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับพื้นที่

สพอ.บางปะกงประชุมเพื่อรับรองข้อมูลบุคคลหรือครัวเรือนเป้าหมายการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับพื้นที่