โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง บ้านต้นกรอก หมู่ที่ 5 ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง บ้านทางเกวียน หมู่ที่ 2 ตำบลบางผึ้ง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา นำทีมโดยนายชูชาติ เอี่ยมวิจิตร หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม สนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาชุมชนระดับอำเภอ โซนสุวรรณภูมิ