ชาวชมรมอาสาพัฒนาชุมชน(อช.) ภาคตะวันออกร่วมกับเครือข่ายสิ่งแวดล้อมและชมรม อช. จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดการประชุมสัญจร/ทัศนศึกษา/ปล่อยปู/ปล่อยปลา/ปลูกป่าชายเลน/ในวันวิสาขบูชา

โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท ปี 2560 กิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงประเมินผลสำเร็จของการขับเคลื่อนกิจกรรม