โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง บ้านต้นกรอก หมู่ที่ 5 ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง บ้านทางเกวียน หมู่ที่ 2 ตำบลบางผึ้ง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา นำทีมโดยนายชูชาติ เอี่ยมวิจิตร หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม สนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาชุมชนระดับอำเภอ โซนสุวรรณภูมิ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง บ้านคลองขวาง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองจอก อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย กลุุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง บ้านคลองใหม่ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองจอก อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา