สพอ.บางปะกง​ประชุมชี้แจงการดำเนินงานของทีมพี่เลี้ยง ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง