ศจพ.อ.บางปะกง จัดประชุมเพื่อพิจารณารับรองข้อมูลบุคคลหรือครัวเรือนเป้าหมายการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับอำเภอ