ผู้อำนวยการกลุ่มงานสัมมาชีพชุมชนลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพเพาะเลี้ยงไส้เดือน บ้านหลังสวน หมู่ที่ 2 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะกงจัดประชุมเตรียมความพร้อมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา