สพอ.บางปะกงและตัวแทนหัวหน้าส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หารือคณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ก่อนดำเนินงาน “โคก หนอง นา บางเกลือ”