สพอ.บางปะกง​ ลงพื้นที่ร่วมกับทีมพี่เลี้ยง เพื่อขับเคลื่อนงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอบางปะกง