สพอ.บางปะกง เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารงานอำเภอ(ก.บ.อ.) คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยระดับอำเภอ คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ศป.ปส.อ.) ครั้งที่ 7/2564

สพอ.บางปะกง และคณะกรรมการ ศจพ.อ.บางปะกง ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง