โครงสร้างบุคคลากร

นางนงลักษณ์ รักราวี

พัฒนาการอำเภอบางปะกง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ

นางขวัญดาว สายวาณิชย์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลบางปะกง/ตำบลบางวัว/ตำบลพิมพา

นายกิตติคุณ เชื่อแถว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลบางผึ้ง/ตำบลหนองจอก/ตำบลบางสมัคร

นางสาวอรวรรณ มนตรีวงค์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลสองคลอง/ตำบลท่าข้าม/ตำบลหอมศีล

นายณัฐพล บุญเจริญ

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบลท่าสะอ้าน/ตำบลเขาดิน/ตำบลบางเกลือ

(Visited 1,109 times, 1 visits today)