สพอ.บางปะกง​ประชุมชี้แจงการดำเนินงานของทีมพี่เลี้ยง ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เข้าชม 3 ครั้ง

๑๗ กุมภาพันธ์​ ๒๕๖๕​ เวลา ๐๙.๐๐ น.
คณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอบางปะกง(ศจพ.อ.) ประชุมชี้แจงการดำเนินงานของทีมพี่เลี้ยงในการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอชั้น ๒ ตำบลท่าสะอ้าน
อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา มี นายสุรชัย ยุติธรรมนนท์ นายอำเภอบางปะกง
เป็นประธานการประชุม วาระสำคัญ คือ เพื่อส่งมอบทะเบียนรายชื่อกลุ่มเป้าหมาย
ให้ทีมพี่เลี้ยง และมอบหมายหน่วยงาน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รับผิดชอบตามภารกิจ ๕ มิติ (สุขภาพ ความเป็นอยู่ การศึกษา รายได้ และ การเข้าถึงข้อมูลภาครัฐ) และติดตามช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายร่วมกับทีมพี่เลี้ยงในพื้นที่ อำเภอบางปะกง มีจำนวนครัวเรือนเป้าหมายที่ต้องช่วยเหลือจำนวน ๔๑ ครัวเรือนใน ๗ ตำบล ได้แก่ ตำบลบางปะกง ๙ ครัวเรือน
ตำบลบางวัว ๑๑ ครัวเรือน ตำบลบางผึ้ง ๓ ตำบล ตำบลบางสมัคร ๑ ครัวเรือน
ตำบลพิมพา ๑ ครัวเรือน ตำบลสองคลอง ๗ ครัวเรือน และตำบลหอมศีล ๙ ครัวเรือน
โดยรายงานผลการติดตามผ่านแบบ ศจพ.๓ และรายงานกิจกรรมช่วยเหลือผ่าน
Group Line “ทีมพี่เลี้ยงTPMAPแก้จน_อำเภอบางปะกง”

(Visited 3 times, 1 visits today)