ศจพ.อ.บางปะกง จัดประชุมเพื่อพิจารณารับรองข้อมูลบุคคลหรือครัวเรือนเป้าหมายการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับอำเภอ

เข้าชม 25 ครั้ง

20 ธันวาคม 2564
ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอบางปะกง(ศจพ.อ.) โดย นายสุรชัย ยุติธรรมนนท์ นายอำเภอบางปะกง เป็นประธาน นางนงลักษณ์ รักราวี พัฒนาการอำเภอ เป็นกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะกรรมการศจพ.อ.บางปะกง ทีมปฏิบัติการการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ 12 ตำบล ร่วมประชุมเพื่อรับรองข้อมูลบุคคลหรือครัวเรือนเป้าหมายการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับอำเภอ ในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอบางปะกง ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

(Visited 25 times, 1 visits today)