สพอ.บางปะกง และคณะกรรมการ ศจพ.อ.บางปะกง ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เข้าชม 13 ครั้ง

26 พฤศจิกายน 2564
นายสุรชัย ยุติธรรมนนท์ นายอำเภอบางปะกง และ นางนงลักษณ์ รักราวี พัฒนาการอำเภอบางปะกง พร้อมด้วย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ(ศจพ.อ) ทีมปฏิบัติการตำบล และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบ video streaming กระทรวงมหาดไทยและ DOPA channel ณ ห้องประชุมอำเภอบางปะกง ชั้น 2 ณ ที่ว่าการอำเภอบางปะกง ตำบลท่าสะอ้าน จังหวัดฉะเชิงเทรา

(Visited 13 times, 1 visits today)