สพอ.บางปะกง เข้าร่วมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รุ่นที่ 1

เข้าชม 37 ครั้ง

23 พฤศจิกายน 2564
พัฒนาการอำเภอบางปะกง มอบหมาย นางสาวสินีณัฐ ถนอมตน นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ในนามพัฒนากรผู้รับผิดชอบพื้นที่ตำบลบางสมัคร ซึ่งมีหมู่บ้านเป้าหมายของโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมสยามวิลล่า สวีท สุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร จัดโดย กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

(Visited 37 times, 1 visits today)