สพอ.บางปะกง จัดเวทีนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. และ กชช.2ค ระดับตำบล

เข้าชม 4 ครั้ง

พัฒนาการอำเภอบางปะกงและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ตำบลหอมศีล ตำบลบางวัว ตำบลหนองจอก ตำบลบางเกลือ ตำบลท่าข้าม ตำบลบางสมัคร และตำบลบางผึ้ง เพื่อรายงานผลการจัดเก็บให้แต่ละตำบลทราบและร่วมกันพิจารณาเพื่อหารือครัวเรือนเป้าหมายที่ตกเกณฑ์แต่ละหมวดตัวชี้วัด

(Visited 4 times, 1 visits today)