โครงการเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน

เข้าชม 37 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะกง จัดประชุมเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน กำหนดดำเนินการในระหว่าวันที่ 22 – 23 พฤศจิกายน 2560 มีเป้าหมายโครงการฯ จำนวน หมู่บ้านละ 5 คน จากบ่านคลองขุดใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบลสองคลอง/บ้านหลังสวน หมู่ที่ 2 ตำบลบางวัว /บ้านคลองบางจาก หมู่ที่ 13 ตำบลบางวัว

(Visited 37 times, 1 visits today)