โครงการพัฒนาบทบาทสตรีในการส่งเสริมดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐาน (ตำบลพิมพา)

เข้าชม 55 ครั้ง

คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลพิมพา ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (งบอุดหนุน) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในการส่งเสริม/สร้างเครือข่ายในการดูแลรักษาสุขภาพ ในระหว่างวันที่ 18 – 19 กันยายน 2560 ณ เทศบาลตำบลพิมพา

(Visited 55 times, 1 visits today)