ประชุมอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ ประจำเดือนกันยายน 2560

เข้าชม 40 ครั้ง

อำเภอบางปะกง จัดประชุมอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ พิจารณางบอุดหนุน จำนวน 3 โครงการ  งบเงินทุนหมุนเวียน 15 โครงการ ในวันที่ 12 กันยายน 2560  ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบางปะกง ชั้น ๒

(Visited 40 times, 1 visits today)