ติดตามกลุ่มสัมมาชีพชุมชนอำเภอบางปะกง

เข้าชม 68 ครั้ง

นายชูชาติ เอี่ยมวิจิตร หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ติดตามการดำเนินงานกลุ่มสัมมาชีพชุมชนของอำเภอบางปะกง จำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่ 1)กลุ่มแม่บ้านบ้านหน้าวัดกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลบางปะกง 2) กลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านนอก หมู่ที่ 6 ตำบลบางผึ้ง ได้แนะนำการดำเนินงานของกลุ่มสัมมาชีพ การต่อยอดกิจกรรมฯ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2560

(Visited 68 times, 1 visits today)