การถ่ายทอดความรู้โครงการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of life)

เข้าชม 30 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะกง นักพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก และวิทยากรผู้นำสัมมาชีพตำบลท่าสะอ้านในฐานะครูฝึกระดับตำบล ได้ไปถ่ายทอดความรู้การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of life) แก่ครัวเรือนเป้าหมายในตำบลหนองจอก เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

(Visited 30 times, 1 visits today)