การถ่ายทอดความรู้การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of life)

เข้าชม 67 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะกงและปลัดเทศบาลตำบลบางปะกงในฐานะครูฝึกระดับตำบล ได้ไปถ่ายทอดความรู้การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of life) แก่ครัวเรือนเป้าหมายในเขตเทศบาลตำบลบางปะกง เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ เทศบาลตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

(Visited 67 times, 1 visits today)