งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี ๒๕๖๐

เข้าชม 45 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะกง มาร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิ์ภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ข้าว) ตำบลพิมพา อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

(Visited 45 times, 1 visits today)