โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท ปี 2560 กิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงประเมินผลสำเร็จของการขับเคลื่อนกิจกรรม

เข้าชม 48 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะกง ดำเนินโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท ปี 2560 กิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงประเมินผลสำเร็จของการขับเคลื่อนกิจกรรม ในวันที่ 9 – 10 พฤษภาคม 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

(Visited 48 times, 1 visits today)