ติดตามการดำเนินงานโครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงรอบพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เข้าชม 82 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะกง ติดตามการดำเนินงานโครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงรอบพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านบางจาก หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐

(Visited 82 times, 1 visits today)