ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอบางปะกง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐

เข้าชม 27 ครั้ง

อำเภอบางปะกง จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอบางปะกง พิจารณาโครงการประเภทเงินทุนหมู่เวียน จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๔๐๐,๐๐๐ บาท

(Visited 27 times, 1 visits today)