ประชุมอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานระดับอำเภอบางปะกง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เข้าชม 26 ครั้ง

อำเภอบางปะกง จัดประชุมอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานระดับอำเภอ พิจารณางบอุดหนุน จำนวน ๓ โครงการ  งบเงินทุนหมุนเวียน ๑ โครงการ ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบางปะกง ชั้น ๒

(Visited 26 times, 1 visits today)