ข่าวประชาสัมพันธ์

นางนงลักษณ์ รักราวี

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอบางปะกงสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะกง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรมโครงการแผนและการทำงาน