ศูนย์เรียนรู้ชุมชน

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนอำเภอบางปะอิน

1. บ้านในคลอง หมู่ที่ 2 ตำบลตลิ่งชัน ก่อตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชน เมื่อ พ.ศ. 2545

ประธานศูนย์ฯ นายเฉลียว พุ่มฉัตร เบอร์ติดต่อ 084-0794453

2. บ้านท้ายวัด หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะเกิด ก่อตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชน เมื่อ พ.ศ. 2547

ประธานศูนย์ฯ นางลำพูน พรรณไวย เบอร์ติดต่อ 081-8516632

3. บ้านเทโพ หมู่ที่ 5 ตำบลสามเรือน ก่อตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชน เมื่อ พ.ศ. 2551

ประธานศูนย์ฯ นายณัฐพล รื่นถวิล เบอร์ติดต่อ 081-8529651

4. บ้านโคกวัด หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านกรด ก่อตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชน เมื่อ พ.ศ. 2551

ประธานศูนย์ฯ นายอภิสิทธิ์ ตรีสมบูรณ์ เบอร์ติดต่อ 085-5609451

 

5. บ้านวัดยม หมู่ที่ 1 ตำบลวัดยม ก่อตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชน เมื่อ พ.ศ. 2554

ประธานศูนย์ฯ นางเจนจิรา ภาคอินทรีย์ เบอร์ติดต่อ 089-5111913

6. บ้านหัวเมฆ หมู่ที่ 8 ตำบลบางประแดง ก่อตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชน เมื่อ พ.ศ. 2557

ประธานศูนย์ฯ นายวิชัย ไวยฤกษ์ เบอร์ติดต่อ 087-4058538

(Visited 118 times, 1 visits today)