การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

 

“การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต” มองดูเผินๆ เป็นเรื่องง่ายสําหรับพัฒนากรในการจัดตั้งเพียงแต่รวบรวมผู้สนใจ ๑๐-๒๐ คน ที่พอจะ มีรายได้ส่ง เป็นเงินสัจจะสะสมได้๑๐-๒๐ บาท แล้วนําเงินมาสะสมร่วมกันเดือนละครั้ง นําเงินดังกล่าวไปฝากไว้กับธนาคาร เมื่อครบกําหนดก็ถอนมาให้ผู้จําเป็นต้องใช้เงินกู้ยืมไป ประกอบอาชีพโดยคิดดอกเบี้ยตามข้อตกลงของกลุ่ม ทว่าในความเป็นจริงแล้ว การจัดตั้ง กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตนั้น ไม่ใช่เรื่องที่พัฒนากรนึกจะจัดตั้งขึ้นก็ทําได้เลย เนื่องจาก เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังกลุ่มออมทรัพย์เพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพและ มีศักยภาพที่จะช่วยเหลือตนเองและร่วมกันพัฒนาชุมชนของตนเองได้ด้วยตนเอง จึงต้อง มีการสร้างความเข้าใจประชาสัมพันธ์แนวคิดการดําเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต แก่ชาวบ้านหลายครั้ง เมื่อเห็นว่าชาวบ้านไม่ได้ให้ความสนใจในเรื่องนี้แต่อย่างใด ก็ไม่จําเป็น จะต้องจัดตั้งขึ้นในหมู่บ้านแห่งนั้น พึงระลึกเสมอว่าการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ต้องเกิดจากความต้องการของชาวบ้านเองแต่หากมีชาวบ้านสนใจอยากจะจัดตั้งก็ให้ชาวบ้านรวมกลุ่มผู้สนใจด้วยกันก่อนแล้วพัฒนากรประชุมชี้แจงให้ทราบถึงรูปแบบ วิธีการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตให้กลุ่มทราบอีกครั้ง เพื่อประกอบการตัดสินใจขั้นสุดท้าย โดยการชี้แจงต้องแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนได้กําหนด ซึ่งหากฝึกให้ประชาชนทุกเพศทุกวัย ทุกอาชีพ ได้สร้างคุณธรรมและฝึกสัจจะให้เกิดขึ้น ในจิตใจของแต่ละคนแล้ว จะเข้ามาช่วยเหลือกันอย่างแท้จริง ตามอุดมการณ์ที่ว่า ช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ดําเนินงานในรูปแบบประชาธิปไตย สําหรับขั้นตอนการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต แบ่งขั้นตอนการดําเนินงานเป็น ๓ ขั้นตอน ดังนี้

๑. ขั้นตอนก่อนการจัดตั้งกลุ่ม
เป็นการเตรียมความพร้อมในการวางแผนการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โดยการเผยแพร่แนวคิด และประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงลักษณะของการดําเนินงาน
๑) ศึกษาข้อมูล จปฐ. กชช.๒ค. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม และสภาพปัญหาต่างๆ ของชุมชน
๒) วิเคราะห์ข้อมูลด้านการประกอบอาชีพ ด้านการออมเงิน และ การกู้หนี้นอกระบบร่วมกับผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพ หรือกลุ่มที่มีผลประโยชน์ร่วมกันในชุมชน
๓) เผยแพร่แนวคิดเรื่องกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตแก่ผู้นําชุมชน ประธานกลุ่มอาชีพ หรือกลุ่มที่อยู่ในชุมชน
๔) ฝึกอบรมผู้นําชุมชน ประธานกลุ่มอาชีพ หรือกลุ่มที่อยู่ในชุมชน ให้เข้าใจหลักการ วัตถุประสงค์ วิธีการดําเนินงาน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ให้ผู้นํากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ที่ประสบความสําเร็จถ่ายทอดประสบการณ์และศึกษาดูงาน จากกลุ่มที่ประสบความสําเร็จ
๕) ให้ผู้นําชุมชน ประธานกลุ่มอาชีพ หรือกลุ่มที่อยู่ในชุมชน ที่ผ่านการฝึกอบรมเผยแพร่แนวคิดและรวบรวมผู้สนใจ

๒. ขั้นตอนการจัดตั้งกลุ่ม
เป็นการชี้แจงกลุ่มผู้สนใจที่รวมตัวกันจะจัดตั้งกลุ่ม การรับสมัครสมาชิก การจัดทํา ระเบียบข้อตกลงต่างๆ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑) ประชุมประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อชี้แจงหลักการแนวคิด กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตอย่างชัดเจน
๒) ให้ประชาชนลงมติด้วยความสมัครใจ
๓) รบสมครสมาชก ับสมัครสมาชิก
๔) เลือกคณะกรรมการบริหารกลุ่ม
๕) ร่างระเบียบข้อตกลงกลุ่มเบื้องต้น กําหนดวันส่งเงินสัจจะสะสม
๖) จัดทําเอกสาร ทะเบียน บัญชีสมุดสัจจะสะสม
๗) กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานกำหนดเป้าหมายการดําเนินงาน
๘) รายงานให้อําเภอทราบเพื่อประสานงานกับธนาคาร

๓. ขั้นตอนภายหลังการจัดตั้งกลุ่ม
เป็นการติดตาม สนับสนุนการทำงานโดยพัฒนากร ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาและประสาน การทํางานกลุ่มกับองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กลุ่มดําเนินงานด้วยความราบรื่น
๑) สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอทําหนังสือประสานงานกับธนาคารในเขตพื้นที่ เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับกลุ่ม
๒) พัฒนากรเข้าร่วมประชุมทุกครั้งในวันส่งเงินสัจจะสะสมของสมาชิก
๓) ให้คําแนะนํา ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการและสมาชิก
๔) ควรจัดให้มีการประชุม ฝึกอบรม ติดตามการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง
๕) รายงานผลความก้าวหน้า
๖) เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจําปี
๗) ร่วมกับคณะกรรมการ/สมาชิกพัฒนากลุ่มให้ก้าวหน้า

ที่มา : แนวทางส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

(Visited 31 times, 1 visits today)