โครงสร้างบุคคลากร

นางสาวอรุณวดี พันธ์ุเอี่ยม

พัฒนาการอำเภอบางปะอิน

นายเฉลิม เสกสุวงศ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
ผู้ประสานตำบลเกาะเกิด ตำบลคุ้งลาน ตำบลสามเรือน

นางสาวสมพิศ วิเศษศิริ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
ผู้ประสานตำบลบ้านกรด ตำบลบ้านหว้า

นางสาวลดา เสรีเรืองยุทธ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
ผู้ประสานตำบลเชียงรากน้อย ตำบลคลองจิก

นางสาววรัญญา เปี่ยมลาภโชติกุล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
ผู้ประสานตำบลบ้านสร้าง ตำบลบ้านเลน

นางสาวปัทมา อบเทียน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
ผู้ประสานตำบลบ้านโพ ตำบลขนอนหลวง

นางสาวบุญเรือน มีสกุล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
ผู้ประสานตำบลวัดยม ตำบลตลาดเกรียบ ตำบลบ้านพลับ

นางสาวรัตนาภรณ์ วงษาพันธ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัตการ
ผู้ประสานตำบลบางกระสั้น

นายชาญณรงค์ วงษ์เนียม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
ผู้ประสานตำบลบางประแดง ตำบลตลิ่งชัน ตำบลบ้านแป้ง

(Visited 654 times, 1 visits today)