ลงพื้นที่เพื่อวางแผน เตรียมฐานการเรียนรู้

นายอุดมศักดิ์ ปานศรี พัฒนาการอำเภอบางปะอิน มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีหญิง ลดา เสรีเรืองยุทธ และนักพัฒนาต้นแบบ (นพต.) โคก หนอง นา โมเดล ตำบลเชียงรากน้อยและคลองจิก ลงพื้นที่เพื่อวางแผน เตรียมฐานการเรียนรู้ ในพื้นที่ของ นางบุญเรือน ธรรมกิจจา หมู่ที่ ๔ ตำบลเชียงรากน้อย ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นาโมเดล”

(Visited 7 times, 1 visits today)