ดำเนินการประชุมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโรงอ้อ

นายอุดมศักดิ์ ปานศรี พัฒนาการอำเภอบางปะอิน มอบหมายให้ นางสาวบุญเรือน มีสกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ดำเนินการประชุมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโรงอ้อ เพื่อสร้างความเข้าใจ เกิดความตระหนักในการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิต และการพัฒนาหมู่บ้านที่สมดุลสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ที่ทำการกำนัน หมู่ที่ ๘ ตำบลตลาดเกรียบ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 5 times, 1 visits today)