โครงสร้างบุคคลากร

นายบุญสม ไตรยสุทธิ์

พัฒนาการอำเภอบางปะหัน

นายบัญชา การีกลิ่น

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาววงษ์เดือน นิมะบุตร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวเฉลิมวงศ์ พยัคฆ์เกรง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวกรชญาณี ญาณถ้อย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวอภิรดี รื่นกลิ่นจันทน์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวนันทิชา ทรงประวัติ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวชยานิษฐ์ สวัสดิ์จุฑาวุฒิ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(Visited 933 times, 1 visits today)