โครงสร้างบุคคลากร

นางสาวโสภิดา บุญเนาว์

พัฒนาการอำเภอบางปะหัน

นายบัญชา การีกลิ่น

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาววงษ์เดือน นิมะบุตร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวเฉลิมวงศ์ พยัคฆ์เกรง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวกรชญาณี ญาณถ้อย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวอภิรดี รื่นกลิ่นจันทน์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวธิดารัตน์ ทองเขียว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวศิรินภา ภู่ไพบูลย์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายปรีดิ์ พิมพ์สุวรรณา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(Visited 618 times, 1 visits today)